Rekrutacja


Zasady rekrutacji uczniów 
do Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie

         W szkole dzieci i młodzież realizują obowiązek szkolny, zgodnie 
z ustawą o systemie oświaty.

  1. Przy naborze uczniów obowiązuje zasada powszechnej dostępności.
    1. Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:

a) które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły,

b) sześcioletnie, które uczęszczały do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i uzyskały odpowiedni poziom dojrzałości szkolnej określony w diagnozie przedszkolnej.

  1. Dzieci zapisuje się od 15 marca do 20 kwietnia.
    1. Do szkoły dzieci są przyjmowane w następującej kolejności:

a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej i szkoły (zgodnie z ustalonym obwodem przez organ prowadzący). Dyrektor kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci w wieku 7-13 lat zamieszkałe na terenie obwodu PSP we Wrzeszczowie;

b) dzieci zamieszkałe w obwodach innych szkół podstawowych w miarę wolnych miejsc, pierwszeństwo mają dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do szkoły. Pozostałe są przyjmowane wg kolejności zgłoszeń;

c) w przypadku uzasadnionym ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok;

d) Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje dyrektor szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno pedagogicznej.

e) Na wniosek rodziców dziecka dyrektor szkoły może zezwolić na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko spełniając obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego prowadzonego przez szkołę, której Dyrektor udzielił zezwolenia na taką formę spełnienia obowiązku szkolnego.

  1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.